Class Blog


June 7th 2015

posted Jun 9, 2015, 7:12 AM by Danny Conte

Attendees: Springer Sensei
Nash Sensei, Danny, Sasha, Scott, Artem, Galina, Oleg, James, Jason, Ignazio, Sharon, Kevin, Mario 

Bukiwaza Class:
Happo Giri
Hasshu Giri
Tanto Kata Dai Ichi
Jo Kata Ichi

May 19th 2015

posted May 20, 2015, 9:17 AM by Danny Conte

In Attendance: Springer Sensei, Petrovich Sensei
Nash Sensei, Danny, David, Artem, Galina, Oleg, Jason, Matt, Robert, Dina, Sharon, Dennis

Testing Review: Various kyu's

Shomen Tsuki Sankajo Osae Varriation
Shumatsu dosa ichi

May 10th 2015

posted May 11, 2015, 7:04 AM by Danny Conte

In attendance: Springer Sensei
Danny, Dennis, Sasha, Oleg, James,Ignazio,Barkley, Sharon, Mario

Katate Moch Tai Sabaki: 1st three movements

Kakari Geiko: Katate Mochi wrist cut varriations

For reference:
Katate Mochi Tai Sabaki Sotai Dosa (6)
 1. 180 degree pivot 
 2. 180 degree pivot duck under arm 
 3. 180 degree pivot wave under arm 
 4. 180 degree pivot cross under arm grab 
 5. 180 degree pivot cross over arm grab 
 6. 180 degree pivot cross wrist cut

April 26 2015

posted Apr 28, 2015, 6:53 AM by Danny Conte

In Attendance: Springer Sensei
David, Danny, Scott, Erica, Artem, Galina, Oleg, James, Jason, Dina, Barkley, Mario

Hajime: Shomen Uchi Ikkajo Osae Ichi
Blending: Yokomen Uchi, Yokomen Uchi Shihonage

Kakari Geiko: Shomen Tuski Kokyu Nage, Katate Mochi Kokyu Nage, Ayamochi Ikkajo Nage

April 23rd 2015

posted Apr 24, 2015, 6:26 AM by Danny Conte

In Attendance:  Springer Sensei
Danny, Scott, Erica, Artem, Galina, Oleg, Gordon, James, Jason, Dennis

Buki Waza: Boken review blocking

Kakari Geiko Techniques: Kokyu Nage, Katate mochi 

March 15 2015

posted Mar 16, 2015, 7:24 AM by Danny Conte

in attendance: Springer Sensei
Sasha, Danny, Scott, Artem, Galina, Oleg, Matthew, James, Jason, Oscar, Scott, Geoff, Dina, Ron

Grading techniques: various Kyu's

Kakari Geiko: Katate Mochi Kokyu Nage

March 12 2015

posted Mar 16, 2015, 7:22 AM by Danny Conte

In Attendance: Springer Sensei
Danny, Sasha, Artem, Galina, Oleg, Matthew,James,Oscar, Dina

Katate mochi Nikajo Ichi (variations)

Hojo Dosa: Kata Mochi, Yokumenuchi Ura Nage

Sun March 8th

posted Mar 10, 2015, 6:24 AM by Danny Conte

In Attendance: Springer Sensei
Danny, Sasha, Scott, Artem, Galina, Matthew, Oleg, James, Rustam, Dina, Scott, Greg

Grading Techniques: Various Kyu's, Kihon Dosa

Tai No Henko Ichi Sotai Dosa (emphasis on uke)

Feb 24 2015

posted Feb 25, 2015, 5:22 AM by Danny Conte   [ updated Mar 3, 2015, 6:37 AM ]

In Attendance: Springer Sensei
Nash Sensei,Brown Sensei, Danny, Artem, Galina, Oleg, Jason, Dina

Grading Review: Various Kyu's

All: Kakari Geiko: Ryote Mochi Hijiate kokyunage Ichi, Ni
Ryote Mochi shomen Irimi Nage

Feb 22 2015

posted Feb 23, 2015, 6:03 AM by Danny Conte

In Attendance: Nash Sensei
Danny, Sasha, Scott, Matt, Oleg, Rustam, Oscar, Greg, Scott, Mario

Srs: Ukemi 

Jrs: Kihon, Kamae, Kata Mochi Ikkajo osae ichi.

1-10 of 440